به دلیل شرایط تان بهانه نیاورید
در خاتمه باید به این موضوع اشاره کرد آن چه مهم است، عزم و اراده و تصمیم شما برای مطالعه و رسیدن به موفقیت است و چه بسیار افرادی که در شرایط سخت تر و دشوارتری از شما مطالعه کرده و به مدارج بالای علمی دست یافته اند بنابراین، این شرایط را بهانه شکست قرار ندهید. پیشنهاد می شود با مراجعه به یک مشاور دلسوز و با توجه به برنامه مدرسه خود، برنامه ای تنظیم و خود را متعهد به اجرای آن کنید و هر شب یک ارزیابی از عملکرد خود داشته باشید و سعی کنید از امکانات و فرصت های موجود بیشترین استفاده را بکنید.

منبع: نمناک