ساختمان مدرسه

ساختمان مدرسه واقع در بلوار آریافر در محله مرزداران تهران هست . بخش داخلی ساختمان شامل سه طبقه فضای تفکیک شده است .