سالن اجتماعات

سالن اجتماعات واقع در طبقه همکف مدرسه با ظرفیتی بیش از 100 نفر فضای مناسبی را جهت برگزاری مراسمات مدرسه ایجاد کرده است.